Historie v datech:

   

2.-1.tisíciletí př.Kr.
10.-8.stol. př.Kr.
753 př.Kr.
6.stol.př.Kr.

510 př.Kr.
272 př.Kr.
264-241 př.Kr.
219-201 př.Kr.
149-146 př.Kr.
73-71 př.Kr.
59-44 př.Kr.
31 př.Kr.
30 př.Kr.-14 n.l.
98-117
161-180
313
476
5.-6.stol.
754
9.-10.stol
11.-13.stol.
13.-15.stol.
1494-1559
1701-1748
1720
1796
1815

od poč.19.stol.
1848
17.3.1861
1870
1887-91
1911-12
1915
1919
1922 
1935-36
1940
1943
2.6.1946
1947

příchod italických kmenů do střední a jižní Itálie
příchod Etrusků
podle pověsti založen Řím (bratři Romulus a Remus)
expanze etruských městských států, ovládnutí severu Itálie 

Řím republikou, roste jeho moc 
Řím ovládl Apeninský poloostrov 
první punská válka, dobytí Sicílie 
druhá punská válka, Hanibal r.216 u Říma 
třetí punská válka, dobytí Kartága podmanění Řecka a Makedonie 
Spartakovo povstání otroků 
Caesar konzulem, od 46 diktátor,r.45 vítěz v občanské válce, r.44 zavražděn 
vítězství Octaviana nad Antoniem a Kleopatrou, připojení Egypta k Římu 
vláda Octaviana, od r.27 principát 
římské císařství: Traianus , rozkvět Říma 
Marcus Aurelius - největší rozsah Římské říše 
svobodné vyznávání křesťanství (edikt milánský) 
zánik říše
sever poloostrova ovládly germánské kmeny, jih Byzanc              
Pipinova donace: Řím jádrem církevního státu 
vzestup námořních městských republik 
boje mezi císařstvím a papežstvím 
období velké moci Benátek, Milána a Florencie 
italské války, většina Itálie ovládnuta Habsburky 
války o dědictví španělské, Itálie rozdělena mezi Rakousko, Španělsko a Savojsko. 
vévoda savojský získal titul krále sardinského 
Napoleon zřídil Království italské 
vznik království obojí Sicílie a Sardinského království, nezávislé státy Parma, Modena,
Toskánsko a Církevní stát
sjednocování Itálie 
vyhlášení Římské republiky
vyhlášeno Italské království, král Viktor Emanuel I. 
Církevní stát sjednocen s Itálií, Řím hl.městem Itálie 
koloniální expanze v Africe (Somálsko, Eritrea) 
tripolská válka proti Turecku, Itálie získala Libyi 
vstup do 1. svět.války na straně Dohody 
po válce získány Jižní Tyroly, Istrie, dalmatská města 
Mussoliniho fašistická diktatura 
obsazení Habeše (Etiopie) 
vstup Itálie do 2. svět.války po boku Německa červenec 
vylodění Spojenců na Sicílii, osvobozování Itálie 
zrušena monarchie, vyhlášena republika 
Itálie se vzdala všech kolonií, větší část Istrie Jugoslávii a ostrovů v Egejském moři Řecku