Historie v datech

1. stol.př.n.l. - 5. stol.n.l.
8. stol.
10. stol.
1156
1251-1276
14. stol.

1529 
1618-1648  
1683 
1713

1780-1790
1804
1814-1815
1848-1849
1848-1916
1851-1860   
1867
1878
1914

1916-1918
1918
1919
1938
1945

1955

římská vláda v Podunají, provincie Raetia, Noricum a Pannonia
připojení většiny území dnešního Rakouska k Francké říši Karlem Velikým
vznik Východní marky (Ostmark) v čele s Babenberky
vznik rakouského vévodství
rakouské země získává český král Přemysl Otakar II.
postupné připojení Korutan, Kraňska, Tyrolska, Tridentska a Vorarlberska k habsburským územím
obležení Vídně Turky
třicetiletá válka, nástup protireformace
Turci poraženi u Vídně
Karel VI. vydává tzv. pragmatickou sankci – zajišťuje nástupnictví Habsburků i po přeslici
vláda Josefa II., zrušení nevolnictví, toleranční patent
vyhlášeno rakouské císařství (František I.)
Vídeňský kongres – nové uspořádání Evropy po napoleonských válkách
buržoazní revoluce ve Vídni, pád kancléře Metternicha, zřízena konstituční monarchie, zrušena robota
František Josef I. císařem
rakousko-uherské vyrovnání, dualistický stát
okupace Bosny a Hercegoviny
sarajevský atentát na následníky trůnu Ferdinanda d’Este – počátek 1. světové války
vláda císaře Karla I.
vyhlášení republiky
mírová smlouva v Saint Germain
násilné připojení Rakouska k hitlerovskému Německu (anšlus)
vyhnání nacistické armády, znovu vyhlášena republika, rozdělení Rakouska na 4 okupační zóny
podpis státní smlouvy s Rakouskem, vyhlášení neutrality