Historie v datech

623 - 658                Sámova říše, nejstarší stát
833                        Velkomoravská říše
863                        Konstantin a Metod, slovanští misionáři
1000                      Slovensko je součástí Maďarského království
1241                      Tatarská invaze
1467                      Academia Istropolitana založena v Bratislavě

1530                      Turecká invaze
1722                      První použití parního stroje v bani v Banskej Štiavnici
1762                      Založení první banické univerzity v Banskej Štiavnici
1843                      Ludovít Štúr kodifikoval slovenský jazyk
1848-9                   národní osvobození
1861                      Memorandum slovenského národa
1863                      Založení Matice slovenské
1918                      Vznik Československé republiky
1939                      Vznik Slovenského státu
1944                      Slovenské národní povstání, Banská Bystrica
1945                      Druhá Československá republika
1968                      Pražské jaro - Alexander Dubček
1968                      Příchod ruských tanků do Československa
1989                      Sametová revoluce
1993                      Vznik Slovenské republiky

 

Stručná historie

   Prvními obyvateli území dnešního Slovenska byly ilyrské a keltské kmeny. V 1. – 2. století zanechali na jihu stopy Římané.Z tohoto období pochází zachovalý nápis na hradní skále v Trenčíně. Hovoří o vítězství římské legie u Laugaritia. Po nich do oblasti pronikly germánské kmeny. V 6. století n. l. přišli z východoevropských rovin Slované. První útvarem na západním Slovensku bylo Nitranské knížectví jako součást Velkomoravské říše. Ta v roce 907 pod náporem maďarských kmenů zanikla a roku 1018 bylo Slovensko na dlouhých 900 let připojeno k Uhrám. Ve 12. století začala kolonizace jeho vnitrozemí. Na pozvání krále Gejzy II. přicházejí němečtí přistěhovalci. Jejich příchod souvisel s rozvojem těžby rud. Ve středověku patřilo Slovensko k největším producentům mědi, zlata a stříbra na světě.      Podíleli se na založení hornických měst na středním Slovensku – Kremnice, Banské Bystrice, Banské Štiavnice.

sk_010_sm.jpg 3.0K

  …Začátkem 14. století velkou část Slovenska ovládl Matúš Čák Trenčianský. Začátkem 15. století sílí pronikání Maďarů i Poláků na slovenské území. Po porážce husitského hnutí v Čechách pokračují na Slovensku tzv. bratříci, kteří roku 1451 v bitvě u Lučence porážejí Maďary. Roku 1467 je v Bratislavě založena univerzita – Academia Istropolitana. Po bitvě u Moháče v roce 1526 je země ohrožena Turky. Za třicetileté války bojuje uherská šlechta na straně Švédů proti habsburskému císaři. 

         Následuje období úpadku, sociálního útlaku, povstání Uhrů proti Habsburkům i Slováků proti Uhrům (J. Jánošík). Manžel Marie Terezie Štefan Lotrinský napomáhal rozvoji manufaktur na západním Slovensku – z nich nejslavnější byla textilní v Šaštíně.    Koncem 18. století přichází první pokus o kodifikaci slovenštiny, kterou povýšil roku 1843 na spisovný jazyk Ludovít Štúr. Roku 1863 je založena Matica Slovenská a Slováci vystupují stále silněji proti maďarizaci, ale osvobození přináší až porážka Rakouska-Uherska v I. světové válce a vznik Československa. V období komunistické vlády bylo zaostalejší Slovensko industrializováno a dostalo se téměř na úroveň Českých zemí. Slovensko se dočkalo svého samostatného státu 1. 1. 1993, kdy se rozdělila Československá federativní republika. Současným slovenským prezidentem je Rudolf Schuster, který byl v roce 1999 prvním přímo zvoleným prezidentem v dějinách SR.