MENU

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
POPIS CHATY
POBYTY  A  VÝLETY
HISTORIE  FOTOGRAFIE
CENÍK  A  SMLOUVA
  


KONTAKT:
iinfo@info-tour.info Telefon:

737422079

Horská chata  AC Světlá, Vítězná 157, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           Ceník služeb horské chaty Alpin Club Světlá 2013-2014

         

       
sezona.................................................                letní 1.5. - 31.10               zimní 1.11. - 30.4.

více než 3 osoby NEBO
více než 3 noci (nezáleží na počtu osob)

se snídaní   ..............................................................250,-/noc/os                         350,-1 osoba na jednu noc ..............................................450,-                                    550,-
2 osoby na 1 noc ...( nebo 1 osoba na 2 noci ) ....... 800,-                                  1000,-
3 osoby na 1 noc ...( nebo 1 osoba na 3 noci ) ..... 1050,-                                  1350,-

2 osoby na 2 noci ................................................ 1400,-                                  1800,-
3 osoby na 2 noci ................................................ 1800,-                                  2400,-

Ceny jsou uvedené se snídaní.
Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu jsou zdarma
Děti do 10 let mají slevu 30% z ceny pobytu i stravy.
Na hromadné zájezdy nebo dlouhodobé pobyty poskytujeme slevy dle dohody.

SILVESTR 2013 !!!!!
   

Vánoční týden + Silvestrovská party  (24.12.2013 - 3.1.2014)

(polopenze, druhé večeře, silvestrovské menu, sekt)

650,- Kč  za osobu/noc

  V ceně je:
malý dárek pos stromečkem, vánoční večeře......................... aperitiv, br. salát, kapr (řízek)
silvestrovské pohoštění ..........                 chlebíčky, jednohubky, sekt, půlnoční guláš (ovar)

 

 

 

                                    Rekreační a ubytovací poplatek činí 8,-- Kč/noc

                                                        Rozpis pokojů:

                            4 x 5 lůžkový vždy 2 propojené pokoje po 2 a 3 lůžkách s možností přistýlky
                            2 x 4 lůžkový pokoj
                          
 2 x 4 lůžkový vždy 2 propojené pokoje po 2 lůžkách s možností přistýlky                           

                            2 x 2 lůžkový pokoj

           

               

     

   

     Smlouva o ubytování  a   poskytování služeb     

 Horská chata AC Světlá, Vítězná 157, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou  (Světlá)

(dále jen "ubytovatel")

a
jméno a příjmení:
rodné číslo:
bydliště:

(dále jen "zákazník")

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 51 a § 754 občanského zákoníku v platném znění tuto


S m l o u v u   o   u b y t o v á n í   a  p o s k y t o v á n í   s l u ž e b

I.
Předmět smlouvy
Ubytovatel prohlašuje, že poskytne ubytování a stravování v ubytovacím zařízení:
Místo a adresa: Horská chata AC Světlá, Vítězná 157, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou  (Světlá)
Termín: od                  do
Zákazník:
Počet ubytovaných a stravovaných osob:
Seznam osob:

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, event. číslo pasu /u cizinců/
1.
2.
3.
4.
5.

V případě hromadného zájezdu v příloze soupis účastníků.

II.
Platební podmínky
Zákazník se zavazuje, že za poskytnuté služby uvedené ve článku č.I., uhradí smluvní cenu, na základě rozpisu a čerpání služeb, viz faktura.
Zákazník se dále zavazuje uhradit smluvenou cenu takto: zálohu  ve výši 50% z ceny při podpisu nebo akceptování této smlouvy a zbývající částku uhradí v den příjezdu na místo ubytování provozovateli objektu nebo pověřenému pracovníkovi, pokud celá částka nebyla poukázána na uvedený bankovní účet. V den příjezdu uhradí dále pobytový a rekreační poplatek  ve výši 8,-- Kč, platí pouze osoby starší 18 let. Poplatek je určen MÚ Tanvald.
Úhradu zálohy 50% event. 100% ceny klient provede na základě předložené faktury:
variabilní symbol - viz číslo faktury, konstantní symbol 0308

Rozpis úhrad za ubytování: Celková smluvní cena:
Záloha 50% ve výši:
splatná nejpozději dne:
Doplatek:


 

III.
Změna podmínek
Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podmínky smlouvy, je oprávněn navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny poskytovaných služeb, zavazuje se v návrhu uvést novou cenu.
Navrhne-li ubytovatel změnu smlouvy, je zákazník oprávněn se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od ní odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené ubytovatelem, která bude nejméně 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

IV.
Zrušení ubytování
Zákazník je oprávněn před zahájením ubytování od smlouvy odstoupit.
Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení závazku ze strany ubytovatele nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy, zavazuje se ubytovatel bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen hradit odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
Ubytovatel je oprávněn před zahájením ubytování zákazníka od smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení termínu ubytování anebo z důvodu porušení závazků ze strany zákazníka.
Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v průběhu ubytování zákazníka, jestliže zákazník v prostorách ubytovacího zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své závazky ze smlouvy.
Odstoupili ubytovatel od smlouvy z důvodu zrušení termínu ubytování před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu na základě nové smlouvy byl poskytnut jiný termín ubytování nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, je-li ubytovatel schopen takový termín nabídnout.
Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby pro plnění nové smlouvy. Je-li cena služeb u nového termínu ubytování nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, zavazuje se ubytovatel tento rozdíl bez zbytečného odkladu klientovi vrátit.
Zákazník je povinen zaplatit ubytovateli odstupné, pokud odstoupí od smlouvy z jiných důvodů než které jsou uvedeny v této smlouvě a to takto:
1/ Den zrušení více než 50 dní před nástupem ubytování 20% z ceny ubytování a služeb
2/ Den zrušení 38 až 49 dní před nástupem ubytování 30% z ceny ubytování a služeb
3/ Den zrušení 22 až 37 dní před nástupem ubytování 50% z ceny ubytování a služeb
4/ Den zrušení 6 až 21 dní před nástupem ubytování 80% z ceny ubytování a služeb
5/ Den zrušení v den nástupu ubytování až 5 dní před nástupem ubytování 100% z ceny ubytování a služeb

V.
Převod smlouvy
Před zahájením ubytování je zákazník oprávněn využít sjednaných služeb  ve prospěch jiné osoby za podmínky, že tuto skutečnost písemně oznámí ubytovateli. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou smlouvou.
Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny poskytovaných služeb a úhradu nákladů, pokud takové náklady v souvislosti se změnou klienta vzniknou.

VI.
Ubytovací prostory
Zákazník je oprávněn užívat prostory ubytovacího zařízení, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
Práva a závazky vyplývající z této smlouvy se přiměřeně vztahují i na osoby uvedené v článku č.I. této smlouvy ubytované spolu se zákazníkem v ubytovacím zařízení. Odpovědnost za dodržování závazků podle této smlouvy ze strany uvedených osob nese zákazník.
Ubytovatel se zavazuje odevzdat zákazníkovi prostory ubytovacího zařízení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
Zákazník se zavazuje užívat prostory ubytovacího zařízení a plnění s ním spojená řádně; v těchto prostorách nesmí zákazník bez souhlasu ubytovatele zejména ubytovávat jiné než smluvené osoby nebo počet osob přesahující počet smluvený nebo provádět podstatné změny na těchto prostorách.
Zákazník se zavazuje ubytovateli odevzdat prostoty ubytovacího zařízení řádně a včas. V případě dojde-li k poškození nebo zničení inventáře nebo jiného majetku zákazníkem nebo osobami s ním ubytovanými, škodu v plné výši je povinen  zákazník uhradit ubytovateli nejpozději v den ukončení smlouvy /ubytování/ nebo na základě uzavřené písemné dohody. Ubytovatel odpovídá za věci vnesené klientem do těchto prostor dle Občanského zákoníku, ustanovení §
433 a § 436 a to jen do výše plnění pojistné události.

VII.
Plnění závazků
Ubytovatel odpovídá za porušení svých závazků z této smlouvy.
Nesplní-li ubytovatel své závazky vyplývající ze smlouvy řádně a včas, zavazuje se zákazník uplatnit své právo u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od skončení termínu ubytování, nebo v případě, že ubytování či stravování nebylo klientem využito, ode dne, kdy mělo být ubytování podle této smlouvy ukončeno, jinak právo zaniká.


VIII.
Závěrečné ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných a oběmi smluvními stranami podepsaných dodatků.
Součástí této smlouvy není pojištění.
Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a to jen v případě vyžádání zákazníkem.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběmi smluvními stranami nebo jejím akceptováním a úhrady zálohy smluvní ceny za poskytnuté služby.
V případě nesplnění povinnosti celkové úhrady smluvní ceny nebo nedodržení termínu splatnosti tato smlouva pozbývá platnosti.

Dne:     ubytovatel                                                                 zákazník:

 

ZPĚT

 

 

Minimální roslišení 800x600x16 bit, doporučené 1024x768x16 bit a vyšší. max 1600x1200
Web Design bY PepeK